İcra Takibi | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak, Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin takibinde firmanıza veya şahsınıza danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktayız.

İcra ve iflas hukuku, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenleme altına alınmış hususları kapsayan bir karma hukuk dalıdır. Kişiler alacaklarının tahsilini sağlamak amacı ile cebri icra yoluna başvurabilmektedirler. 

İcra ve İflas hukuku, alacağın ya da borcun tahsil edilmesi amacı ile borçlunun menkul ve gayrimenkul malları, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarının haczedilmesi ile sağlanmaktadır. Devlet aracılığı ile alacağın ya da borcun tahsilinin sağlanmasının söz konusu olması nedeni ile cebr-i icra olarak da bilinmektedir. 

İcra hukukunda başlıca organlar şunlardır:

 • İcra daireleri,
 • İflas daireleri,
 • İcra ceza mahkemeleri,
 • İcra hukuk mahkemeleri.

İcra ve İflas Hukuku alanına girecek başlıca konular ise şunlardır:

 • İlamlı takip,
 • İlamsız takip,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • İflas talebi,
 • Konkordato işlemleri,
 • İflasın ertelenmesi,
 • İhtiyati haciz,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstihkak davaları,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Ödeme emrine itiraz,
 • İcra ceza ve icra hukuk mahkemeleri nezdinde görülmekte olan iş ve işlemler. 

İcra ve İflas Avukatı Kimdir?

İcra ve iflas avukatı, icra hukuku ve iflas hukuku kapsamına giren konularda uzmanlık göstermekle beraber söz konusu alanlarda faaliyet gösteren avukatlara denilmektedir. Hukukumuzda her ne kadar belli bir alanda ihtisaslaşmak söz konusu olmasa da uzun süre boyunca icra ve iflas hukuku alanında faaliyet göstermiş ve göstermekte olan avukatlara “icra ve iflas avukatı”, “icra avukatı” ya da “iflas avukatı”  denilmektedir

İcra ve iflas avukatı olarak nitelendirilen vekiller tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak yürütülen icra ve iflas işleri ile davaların takibi yapılmakta olup alacaklı ya da borçlunun hak kaybı yaşamasının önüne geçilmektedir. 

Florya Hukuk Bürosu olarak tarafımızca her türlü icra ve iflas hukuku iş ve işlemleri ile davaları takip edilmektedir. İcra ve İflas Hukukuna dair herhangi bir uyuşmazlığa taraf olmanız halinde icra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış avukat kadromuz ile iletişime geçebilir, herhangi bir hak kaybı yaşamanızın önüne geçebilirsiniz

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.